Sosyal Medya

Kemoterapi Yan Etkileri

Kemoterapi Yan Etkileri

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötiklere bağlı görülebilen nörolojik yan etkiler sıralanmıştır. Sık görülen bazı özel durumlar burada biraz daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötiklere bağlı görülebilen nörolojik yan etkiler sıralanmıştır. Sık görülen bazı özel durumlar burada biraz daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Akut ensefalopati (delirium)

Metotreksat (intravenöz veya intratekal), kortikosteroidler, sis-platin, vinkristin, asparaginaz, prokarbazin, 5-florourasil, Ara-C, nitrozüreler, siklosporin, interlökin-2, ifosfamid/ mesna, interferonlar, tamoksifen, VP-16, PALA, bevasizumab, kapesitabine, etoposid, paklitaksel

Kronik ensefalopati (demansiyel sendrom)

Metotreksat , BCNU, Ara-C, fludarabin

Görme kaybı

Tamoksifen, galyum nitrat, nitrozüreler, sis-platin

Serebellar bozukluk/ ataksi

5-florourasil, Ara-C, prokarbazin, vinkristin, siklosporin A

Aseptik menenjit

monoklonal antikorlar, OKT 3, Ara-C (intratekal), metotreksat (intratekal)

Başağrısı

Tamoksifen, temozolamid

Epileptik nöbet

Metotreksat, etoposid, sis-platin, vinkristin, asparaginaz, nitrojen mustard, prokarbazin, BCNU, dakarbazin, busulfan, siklosporin, ifosfamid, paklitaksel, klorambusil

Miyelopati (intratekal ajanlar)

Metotreksat, Ara-C, tiotepa