Sosyal Medya

Tedavi Yöntemleri

Kemoterapi Yan Etkileri

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötiklere bağlı görülebilen nörolojik yan etkiler sıralanmıştır. Sık görülen bazı özel durumlar burada biraz daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Periferik nöropati

Vinka alkaloidleri, sis-platin, prokarbazin, 5-azasitidin, etoposid, 5-florourasil, Ara-C, taksol, suramin, mitotan, bortezomab, dosetaksel, oksaliplatin, teniposid, talidomid

Radyoterapi Yan Etkileri

Radyoterapi uygulanan MSS bölgesi ortaya çıkacak yan etkiler açısından da belirleyicidir.

Sinir Sisteminin Paraneoplastik Sendromları

Tümörlerin metastaz, direkt yayılım, metabolik ve vasküler etkilerinin dışında sinir sistemi üzerindeki uzak etkileri paraneoplastik sendromlar olarak tanımlanır.

Diğer Paraneoplastik Sendromlar

Anti-Ma1 ve Ma2 (Ta) antikorları paraneoplastik beyinsapı, limbik sistem ve diensefalon bulguları olan olgularda saptanabilirler.